Regulamin

1. Osoby nieupoważnione mają zabroniony wstęp do stajni. Aby uzyskać upoważnienie przed wejściem do stajni należy uzyskać informacji u stajennego, instruktora bądź właścicieli.

2. Zabronione jest wchodzenie do stajni osobom innym niż właściciele koni bez obecności kogokolwiek w stajni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.

4. Samochody parkowane na terenie ośrodka (po lewej stronie od wjazdu, za wiatą na samochody prywatne).

5. Jeździec podejmujący naukę w Stajni Sarage zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, uwzględniające wypadki podczas amatorskiego uprawiania sportu jakim jest jazda konna). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.

6. Surowo zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia na terenie całego ośrodka.

7. Na terenie stajni, domu i budynków gospodarczych, hali, ujeżdżalni, pastwisk i okolic placu zabaw dla dzieci obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, a na terenie CAŁEGO OŚRODKA obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.

8. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć, przed lub po nich.

9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie stajni oraz jeździć jedynie pod opieką osoby dorosłej.

10. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

11. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.

12. Nie wolno wchodzić na padoki, pastwiska, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora.

13. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.

14. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.

15. Osoby korzystające z myjek, lonżownika, placów treningowych czy hali, zobowiązane są do posprzątania nieczystości po swoich koniach.

16. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren stajni bez zgody instruktora lub właścicieli stajni.

17. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

18. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

19. Właściciele prywatnych koni zobowiązani są do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym zakresie.

20. NIEPEŁNOLETNI goście ośrodka, uczestnicy zajęć prowadzonych na jego terenie (jazdy, wypoczynek w siodle, inne organizowane imprezy) mają całkowity zakaz zbliżania się do brzegu stawu i wchodzenia na kładkę bez opiekuna prawnego/rodzica/opiekuna wypoczynku w siodle.

Regulamin Noclegów Stajni Sarage

1. Za każdą zawinioną przez gościa szkodę, wyrządzoną w obrębie ośrodka Stajnia Sarage odpowiedzialność finansową ponosi gość, który szkodę wyrządził lub opiekun prawny dziecka.

2. Stajnia Sarage nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wartościowe rzeczy gości ośrodka pozostawione bez opieki (np.: zniszczenie, zagubienie, kradzież).

3. Stajnia Sarage posiada na swoim terenie własną oczyszczalnie ścieków. W związku z tym jest KATEGORYCZNY ZAKAZ wyrzucania: PODPASEK, RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, TAMPONÓW, PATYCZKÓW HIGIENICZNYCH, PŁATKÓW KOSMETYCZNYCH, itd. Do ubikacji wyrzucać można TYLKO i WYŁĄCZNIE papier toaletowy.

4. Osoby korzystające z noclegu na terenie Ośrodka Stajnia Sarage są zobowiązane do zamykania okien na czas deszczu.

Regulamin Jazd Stajni Sarage

1. W lekcjach jazdy konnej na mogą uczestniczyć dzieci od 7-go roku życia. W przypadku oprowadzanek na kucach dzieci od 3-go roku życia. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w Stajni Sarage i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna w grupie lub indywidualna).

a) W wypoczynku w siodle mogą uczestniczyć dzieci od 12-go roku życia. Jeździec, który pierwszy raz uczestniczy w wypoczynku w siodle w Stajni Sarage i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności pierwszą jazdę odbywa na lonży lub podczas jazdy indywidualnej (lub mniejszej grupie). Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).

2. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą). Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów.

3. Osoba zapisana na jazdę konną zobowiązana jest do przybycia do stajni minimum 30 minut wcześniej by osiodłać swojego konia. Dzieci i osoby początkujące będą to robiły pod okiem instruktora. Osiodłanie konia przez instruktora może być DODATKOWO PŁATNE (10 zł)!

4. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:

• Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia;

• Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku i za końcówkę uwiązu/wodzy/lonży;

• Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora;

• Nigdy nie stosować przemocy wobec koni;

• Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność;

• Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki;

5. Każdy jeździec ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:

• kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni);

• zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora;

• spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy);

• rękawiczki;

• dzieci dobrze jest zabezpieczyć kamizelką ochronną (nie jest to obowiązkowe);

6. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia. W przypadku spóźnienia jazda może zostać odwołana lub odpowiednio skrócona. W obu przypadkach jeździec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zarezerwowany termin.

7. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć minimum 30 min wcześniej by przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.

8. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.

9. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok. 30 minut, w trakcie których należy:

• Sprowadzić konia z pastwiska;

• Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką;

• Założyć ogłowie oraz siodło;

10. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.

11. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.

12. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania może towarzyszyć i pomagać instruktor lub pomoc instruktora.

13. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu/na pastwisko, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt, odnieść go do siodlarni i odłożyć w taki sam sposób w jaki zastał sprzęt przed jazdą.

14. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych!

15. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.

16. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast instruktorowi.

17. Przed rozpoczęciem przygotowania konia jeździec jest zobowiązany upewnić u instruktora się czy koń, którym będzie się zajmował może zostać uwiązany przy koniowiązie.

Zasady jazdy

1. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.

2. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami (ruch prawostronny),

3. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m,

4. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,

5. Dbamy, aby po zakończonej pracy odłożyć używany przez nas sprzęt na swoje miejsce.

6. Należy chwalić konia (głosem, pogłaskaniem po szyji) za dobrze wykonywane polecenia.

7. Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie podgryzają.

8. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.

9. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

10. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

11. Jeździec wykonujący figury na ujeżdżalni, gdzie jest więcej niż jeden koń jest zobowiązany do zakomunikowania zamiaru wykonania figury, np. krzycząc: „Uwaga: wolta!”.

Regulamin hali i ujeżdżalni

1. Użytkowanie hali i ujeżdżalni przez właścicieli koni prywatnych może się odbywać w godzinach: 8:00- 21:00.